Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Webshop Floors Moestuin – 2024

ARTIKEL 1 – Definities

 • Floors Moestuin: Floor Korte, eenmanszaak, gevestigd in Boskoop onder KvK nr: 66921163.
 • Klant: Degene met wie Floor Korte een overeenkomst is aangegaan.
 • Partijen: Floor Korte en klant samen.
 • Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Contactgegevens:

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van onze onderneming. Dit geld voor alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Floors Moestuin.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat schriftelijk voorafgaand hebben gedaan.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

ARTIKEL 3 – Het aanbod

 1. In het aanbod worden producten en/of diensten van de ondernemer duidelijk, waarheidsgetrouw en zo volledig mogelijk afgebeeld en/of beschreven. De ondernemer zal getallen, maten, gewichten of andere eigenschappen die voor de consument belangrijk zijn nauwkeurig vermelden.  

ARTIKEL 4 – Levering, levertijd en verzendkosten webshop

 1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.
 2. Wij leveren enkel in Nederland en in België.
 3. De verzendkosten staan op de website vermeld en kunnen te allen tijde worden aangepast, maar niet meer nadat een bestelling is voltooid.
 4. Gratis verzending vanaf €50,- via PostNL in Nederland en gratis verzending vanaf €75,- naar België.
 5. Voor PostNL-pakketten is het niet mogelijk om zelf een bezorgmoment te kiezen tijdens het plaatsen van een bestelling.
 6. Wij nemen tijdig contact met je op als er een grote wijziging is met de levering van jouw bestelling.
 7. De opgegeven levertijd zijn indicatief. De levertijd voor producten varieert meestal tussen 2 en 5 werkdagen nadat de bestelling is verzonden.
 8. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van Floors Moestuin.
 9. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Floors Moestuin niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
 10. Wanneer een product beschadigd arriveert door toedoen van de transporteur moet dit binnen 3 werkdagen gemeld worden bij Floors Moestuin om een onderzoek in te stellen. De producten worden, indien voorradig, opnieuw verzonden op kosten van Floors Moestuin.

ARTIKEL 5 – Herroepingsrecht

 1. Tenzij anders afgesproken, kunnen gekochte producten tot 14 dagen na aankoop (ingaande de dag na aankoop) worden geretourneerd.
 2. Je kan de retourzending aanmaken via het volgende formulier: Retourformulier . Geef aan dat het gaat om Floors Moestuin producten.
 3. Afgeprijsde artikelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen, kant-en-klaar ontwerpen kunnen niet worden geruild of geretourneerd.
 4. Binnen- en buitenplanten, bloemen, dieren en afgeprijsde artikelen kunnen niet retour gebracht worden.
 5. Indien de klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.
 6. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht waarbij geld wordt teruggegeven, dan zal Floors Moestuin binnen uiterlijk 14 dagen eventuele (aan)betalingen aan de klant terugbetalen.

ARTIKEL 6 – Annulering cursussen

 1. Annuleren kan tot 2 weken voor de cursusdatum i.v.m. het reserveren van de locatie. 
 2. Je krijgt het betaalde bedrag teruggestort minus € 5,00 administratiekosten. 
 3. Wil je annuleren stuur dan een mailtje naar info@floorsmoestuin.nl

ARTIKEL 7 – Prijs en prijswijzigingen

 • Alle prijzen die Floors Moestuin hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 • Alle prijzen die Floors Moestuin hanteert voor haar producten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Floors Moestuin te allen tijde wijzigen als gevolg van veranderingen BTW-tarieven of stijging van productiekosten.

ARTIKEL 8 – Betaling/niet-tijdige betaling factuur

 1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden. Ideal en Bankcontant. 
 2. Bij laattijdige betaling in de webshop door de klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is Floors Moestuin bevoegd een overeenkomst te ontbinden.
 3. Als betaling na ontvangst van een factuur is overeengekomen, dan geldt betaling binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders afgesproken of vermeld op de factuur.  
 4. Als betaling in termijnen is afgesproken moet de klant betalen volgens de termijnen zoals vastgelegd in de overeenkomst.
 5. De klant is in verzuim vanaf het verstrijken van de overeengekomen termijn. Floors Moestuin zendt daarna een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen 7 dagen na ontvangst van de herinnering te betalen.
 6. Als daarna nog steeds niet is betaald, mag Floors Moestuin wettelijke rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum.  
 7. Alle in redelijkheid gemaakte kosten die voortvloeien uit niet- of niet tijdige betaling komen voor rekening van de consument.  

ARTIKEL 9 – Wijzigingen aangenomen werk

 1. Wijzigingen in het aangenomen werk en/of (individuele) afwijkingen van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk worden overeengekomen.
 2. Alle wijzigingen in aangenomen werk zijn meerwerk als dit een hogere prijs oplevert, of minderwerk als het een lagere prijs wordt.  
 3. Meer- en minderwerk zullen naar redelijkheid worden verrekend en met elkaar worden afgesproken.

ARTIKEL 10 – Recht op ontbinding

 1. Floors Moestuin heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Floors Moestuin kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
 2. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Floors Moestuin toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. Is de nakoming van de verplichtingen door Floors Moestuin niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Floors Moestuin in verzuim is.

ARTIKEL 11 – Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, epidemie, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

ARTIKEL 12 – Intellectuele eigendom

 1. Al de teksten op de website, in mijn boeken, illustraties, foto’s, communicatie, namen en in het algemeen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in het bovenste onderdeel. Zo mag je niks kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

ARTIKEL 13 – Klachten en geschillen

 1. Bij klachten kun je contact opnemen met info@floorsmoestuin.nl
 2. De klant dient een door Floors Moestuin geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 3. De klant krijgt binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie.
 4. Floors Moestuin stelt de inhoud van deze website en webshop met veel zorg samen. Toch kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie is gepubliceerd. Floors Moestuin behoudt zich het recht om aanpassingen zonder kennisgeving door te voeren

ARTIKEL 14 – Aansprakelijkheid

 1. Floors Moestuin is slechts aansprakelijk voor schade door een tekortkoming die voor risico van Floors Moestuin komt of aan hem is toe te rekenen.
 2. De klant is aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

ARTIKEL 15 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Wijziging algemene voorwaarden Floors Moestuin is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Floors Moestuin zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Laatste wijziging: 6 februari 2024